fbpx

Geldig vanaf 31 augustus 2018

1. Definities

Deze Aanvullende Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Voor wat betreft de overige begrippen geschreven met een hoofdletter wordt verwezen naar de Gebruikersvoorwaarden.

Aanvullende Voorwaarden: deze aanvullende voorwaarden die gelden tussen een Gebruiker en MYPO met betrekking tot het gebruik van de MYPO Pakketbrievenbus en een Abonnement.

Abonnement: de dienst voor het gebruik van hardware, software, technologie en diensten die Gebruikers in staat stelt pakketten te ontvangen en verzenden met behulp van de MYPO Pakketbrievenbus.

Account: een persoonlijk aan de Gebruiker toegewezen online account, waarmee de Gebruiker gebruik kan maken van de MYPO Diensten.

Gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de MYPO Diensten door middel van een registratie op de Website en het aanmaken van een Account.

Gebruikersvoorwaarden: de algemene gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de MYPO Diensten en toegankelijk zijn via de Website, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Huurovereenkomst: de overeenkomst van huur met betrekking tot een MYPO Pakketbrievenbus waarin de eigendom van de MYPO Pakketbrievenbus bij MYPO blijft en Gebruiker voor een bepaalde periode van tenminste 12 maanden het gebruiksrecht van de MYPO Pakketbrievenbus krijgt.

Huurperiode: de periode waarin de Gebruiker op grond van een Huurovereenkomst het recht heeft op gebruik van de MYPO Pakketbrievenbus.

Koopbedrag: de eenmalige vergoeding die een Gebruiker is verschuldigd op basis van de Koopovereenkomst voor de aankoop van een MYPO Pakketbrievenbus inclusief installatie, zoals vermeldt op de Website.

Koopovereenkomst: de overeenkomst van koop met betrekking tot een MYPO Pakketbrievenbus.

Huurvergoeding: de maandelijkse huurvergoeding die een Gebruiker is verschuldigd op basis van de Huurovereenkomst voor het gebruik van een MYPO Pakketbrievenbus inclusief installatie, zoals vermeldt op de Website.

MYPO: MYPO is de handelsnaam van MYPO Holding B.V. gevestigd aan de Entrada 523 (1114 AA) te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64322513.

MYPO App: een mobiele applicatie welke bestel- en bezorginformatie van bestellingen (handmatig of geautomatiseerd) van Gebruikers samenvoegt en weergeeft in overzicht en real-time updates verschaft over de bezorging. De MYPO App werkt ook met de MYPO Pakketbrievenbus.

MYPO Diensten: de Website, de MYPO App, de MYPO Pakketbrievenbus, alsmede overige software, technologie en diensten die Gebruikers in staat stelt eenvoudig informatie over de status van een Zending te volgen, alsmede Zendingen te ontvangen en verzenden.

MYPO Pakketbrievenbus: de slimme pakketbrievenbus van MYPO  waarmee met behulp van de MYPO App, de Gebruiker Zendingen kan ontvangen, retourneren en versturen zonder thuis te zijn.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Gebruiker en MYPO met betrekking tot de MYPO Pakketbrievenbus (op basis van hetzij een Koopovereenkomst hetzij een Huurovereenkomst) en de aanverwante diensten.

Retourvergoeding: retourkosten die vermeld zijn op de Website en die MYPO op grond van deze Aanvullende Voorwaarden onder bepaalde omstandigheden in rekening brengt bij de Gebruiker voor het deinstalleren en retour halen van de MYPO Pakketbrievenbus.

Termijnbedrag: de maandelijkse vaste vergoeding voor het Abonnement die een Gebruiker aan MYPO is verschuldigd inclusief – indien de Gebruiker een Huurovereenkomst heeft afgesloten – de Huurvergoeding.

Website: de website www.mypo.nl.

Zending: een aan een bezorgdienst aangeboden vervoerseenheid (zoals een pakket, brief of stukgoed) die is bestemd voor een Gebruiker.

2. Toepasselijkheid en wijziging Aanvullende Voorwaarden

2.1 Deze Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Gebruikersvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de Aanvullende Voorwaarden.

2.2 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden is expliciet uitgesloten.

2.3 MYPO is gerechtigd deze Aanvullende Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. MYPO zal iedere materiële wijziging aan deze Aanvullende Voorwaarden uiterlijk één maand voor inwerkingtreding daarvan aan de Gebruiker communiceren. Indien de Gebruiker niet met een dergelijke wijziging wenst in te stemmen, heeft Gebruiker tot het moment van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden, het recht om de Overeenkomst op te zeggen. Zegt Gebruiker de Overeenkomst niet op, dan zal deze worden voortgezet onder de nieuwe voorwaarden.

3. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Abonnementen worden uitsluitend aangeboden in combinatie met een Koopovereenkomst respectievelijk een Huurovereenkomst.

3.2 De Gebruiker kan een Abonnement en bijbehorende Koopovereenkomst of Huurovereenkomst afsluiten via de Website. Voor de diverse modellen, kleuren en opties van de MYPO Pakketbrievenbus wordt verwezen naar de Website.

3.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Gebruiker van het aanbod van MYPO met betrekking tot de Koopovereenkomst respectievelijk de Huurovereenkomst alsmede het Abonnement door het plaatsen van een bestelling via de Website.

3.4 MYPO behoudt zich het recht voor om een kredietwaardigheidstoets af te doen nemen en op basis van een dergelijke toets een bestelling af te wijzen of aanvullende voorwaarden te stellen.

3.5 Aan een aanbod van MYPO dat kennelijk een fout of vergissing bevat, kan de Gebruiker geen rechten ontlenen. MYPO heeft het recht om iedere Overeenkomst die tot stand komt naar aanleiding van een dergelijk aanbod te ontbinden zonder dat zij enige vergoeding verschuldigd is aan Gebruiker.

3.6 Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van MYPO dat is gebaseerd op door Gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Gebruiker is verplicht correcte en volledige informatie aan te leveren. MYPO behoudt zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande aankondiging op te zeggen of te ontbinden indien blijkt dat incorrecte of onvolledige informatie is verstrekt door Gebruiker.

3.7 Gebruiker kan een Overeenkomst met MYPO gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Gebruiker is ten aanzien van de ontbinding geen kosten verschuldigd, tenzij de MYPO Pakketbrievenbus reeds bij Gebruiker is geïnstalleerd. In dat geval dient de MYPO Pakketbrievenbus aan MYPO geretourneerd te worden en is Gebruiker de kosten voor het retourneren van de MYPO Pakketbrievenbus verschuldigd. MYPO biedt de mogelijkheid om de MYPO Pakketbrievenbus retour op te (laten) halen. In dat geval brengt MYPO daarvoor de Retourvergoeding in rekening. De Retourvergoeding staat vermeld op de Website.

3.8 Gebruiker stemt ermee in dat MYPO de MYPO Pakketbrievenbus elk moment kosteloos door een soortgelijk apparaat mag vervangen, waarvan de functionaliteiten niet wezenlijk afwijken van de MYPO Pakketbrievenbus.

4. Termijnbedrag

4.1 Het Termijnbedrag wordt vermeld in het bestelproces op de Website en in de bevestigingsmail die MYPO stuurt na de totstandkoming van de Overeenkomst. Alle op de Website en in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

4.2 Indien de Gebruiker een Huurovereenkomst heeft afgesloten, is de Gebruiker een waarborgsom verschuldigd aan MYPO zoals vermeldt op de Website. Na beëindiging van de Overeenkomst zal MYPO de borg binnen 14 dagen aan de Gebruiker retourneren, mits aan alle voorwaarden is voldaan.

4.3 Het eerste Termijnbedrag wordt door MYPO geïncasseerd zodra de MYPO Pakketbrievenbus is geïnstalleerd met inachtneming van artikel 5.4. Hierna wordt het Termijnbedrag telkens direct voorafgaand aan de eerstvolgende maand geïncasseerd.

4.4 Het Termijnbedrag omvat de vergoeding voor het Abonnement de MYPO Dienstenhet Gebruik van, het bezorgen, installeren van en het eventuele onderhoud van en reparatie aan de MYPO Pakketbrievenbus.

4.5 MYPO heeft het recht eventuele prijsverhogingen die het gevolg zijn van wetgeving aan Gebruiker door te berekenen. MYPO zal het Termijnbedrag echter nooit binnen drie maanden na het afsluiten van het Abonnement verhogen.

5. Facturatie en betaling

5.1 Het Koopbedrag wordt door MYPO geïncasseerd onmiddellijk nadat de Overeenkomst wordt afgesloten en vóór aflevering.

5.2 De borg voor een Huurovereenkomst wordt door MYPO geïncasseerd onmiddellijk nadat de Overeenkomst wordt afgesloten en vóór aflevering.

5.3 Gebruiker betaalt het eerste Termijnbedrag zodra de MYPO Pakketbrievenbus is geïnstalleerd bij Gebruiker. Daarna zal Gebruiker het Termijnbedrag telkens voldoen bij vooruitbetaling, derhalve voorafgaand aan de maand waarover het Termijnbedrag betaald wordt dan wel betaling op jaarbasis. Betaling geschiedt per automatische incasso, uitgevoerd door MYPO of door een door MYPO aangewezen derde. Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn bankrekening.

5.4 Het Termijnbedrag is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin de Overeenkomst wordt gesloten. Gebruiker krijgt voor de eerste maand pro-rata korting voor de dagen dat Gebruiker niet over de MYPO Pakketbrievenbus heeft kunnen beschikken. Dit zal bij de eerste incasso (na levering van de MYPO Pakketbrievenbus) worden afgetrokken van het Termijnbedrag.

5.5 Bij niet-tijdige betaling schiet Gebruiker tekort in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en is hij van rechtswege in verzuim. MYPO zal Gebruiker dan verzoeken alsnog binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling binnen 14 dagen alsnog uitblijft, is Gebruiker de wettelijke rente verschuldigd en maakt MYPO aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten (zijnde maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-). In het geval van een Huurovereenkomst is MYPO dan tevens gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de Overeenkomst te ontbinden en de MYPO Pakketbrievenbus terug te halen, in welk geval Gebruiker schadeplichtig is en MYPO aanspraak maakt op de schadevergoeding zoals geregeld in artikel 10.

6. Aflevering en installatie

6.1 Na het sluiten van een Overeenkomst wordt de MYPO Pakketbrievenbus afgeleverd op het door Gebruiker aangegeven adres. Bij aflevering ontvangt Gebruiker een handleiding voor het gebruik van de MYPO Pakketbrievenbus.

6.2 Een  Gebruiker met een Koopovereenkomst kan ervoor kiezen de installatie van de MYPO Pakketbrievenbus door (de logistieke partner van) MYPO uit te laten voeren tegen een meerprijs. Voor de Gebruiker met een Huurovereenkomst is installatie inbegrepen. MYPO biedt géén installatieservice aan voor Gebruikers op de Waddeneilanden. Na het sluiten van de Overeenkomst neemt MYPO of de logistieke partner van MYPO binnen 3 werkdagen contact op met Gebruiker voor het maken van een afspraak voor de installatie van de MYPO Pakketbrievenbus. De Gebruiker legitimeert zichzelf bij installatie door middel van een geldig legitimatiebewijs.

6.3 Bij annulering of verplaatsing van de installatie afspraak binnen 24 uur voor het overeengekomen moment van installatie wordt de Retourvergoeding in rekening gebracht, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.7.

6.4 Indien en voor zover voor de installatie van de MYPO Pakketbrievenbus bijzonderheden zijn met betrekking tot de aflevering die redelijkerwijs bekend moeten zijn bij Gebruiker, is Gebruiker verplicht MYPO hier tijdig over te informeren. In een dergelijk geval komen de bijkomende kosten voor de levering voor rekening van Gebruiker. Indien MYPO de MYPO Pakketbrievenbus niet kan installeren omdat Gebruiker haar van dergelijke bijzondere omstandigheden niet tijdig op de hoogte heeft gesteld, is Gebruiker de Retourvergoeding verschuldigd.

6.5 De omgeving waarin de MYPO Pakketbrievenbus geplaatst wordt, dient vrij toegankelijk te zijn.

6.6 Indien een Gebruiker met een Huurovereenkomst de MYPO Pakketbrievenbus (binnens- of buitenshuis) wil verplaatsen, dient Gebruiker altijd vooraf contact op te nemen met MYPO. MYPO zal Gebruiker een verplaatsinstructie verstrekken op basis waarvan Gebruiker de verplaatsing zelfstandig mag (laten) uitvoeren. Gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan bij een dergelijke verplaatsing. MYPO kan de verplaatsing ook voor Gebruiker uitvoeren tegen een vergoeding zoals vermeldt op de Website. MYPO zal in dat geval, indien redelijkerwijs mogelijk, binnen 5 werkdagen voor verplaatsing (laten) zorgen. Verplaatsing van de MYPO Pakketbrievenbus mag slechts binnen Nederland of België geschieden.

7. Gebruik van de MYPO Pakketbrievenbus

7.1 De Gebruiker verleent hierbij toestemming aan alle bezorgdiensten om Zendingen af te leveren en te retourneren via de MYPO Pakketbrievenbus.

7.2 De Gebruiker verleent toestemming voor het afleveren van aangetekende Zendingen via de MYPO Pakketbrievenbus zonder handtekening voor ontvangst.

7.3 De Gebruiker erkent en accepteert dat het afleveren of retourneren van Zendingen met een waarde van meer dan € 250 altijd voor eigen risico is.

7.4 Het is Gebruiker expliciet niet toegestaan om de volgende Zendingen via de MYPO Pakketbrievenbus te laten bezorgen of retourneren: vuur- en schietwapens, ontplofbare en ontvlambare stoffen, chemische en toxische stoffen, verboden en illegale middelen en producten alsmede of goederen waarvan de waarde moeilijk vast te stellen zijn bijvoorbeeld maar niet beperkt tot sieraden geldswaardig papier, edele metalen, voorwerpen of documenten met een kunst- of verzamelwaarde en reisdocumenten.

7.5 Het is een Gebruiker toegestaan een MYPO Pakketbrievenbus te delen met één of meer personen. Het delen van een MYPO Pakketbrievenbus is voor risico van de Gebruiker. MYPO is niet verantwoordelijk voor enige schade voortkomend uit het misbruik indien een MYPO Pakketbrievenbus wordt gedeeld.

8. Huurovereenkomst – specifieke voorwaarden

8.1 De voorwaarden in dit artikel 8 zijn enkel en alleen van toepassing op Gebruikers die een Huurovereenkomst hebben afgesloten.

8.2 De Gebruiker is verplicht zich als een goed huurder te gedragen. Dit betekent dat Gebruiker ten minste de MYPO Pakketbrievenbus in goede staat zal houden en de MYPO Pakketbrievenbus conform de door MYPO verstrekte instructies en handleiding zal gebruiken en onderhouden en dat Gebruiker de MYPO Pakketbrievenbus niet op een manier zal gebruiken waarvan Gebruiker weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze daarvoor ongeschikt is. Gebruiker zal geen wijzigingen aanbrengen en eventueel optredende schade zoveel mogelijk beperken.

8.3 Gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik van de MYPO Pakketbrievenbus, als ook door onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik door derden. Het is Gebruiker niet toegestaan om de MYPO Pakketbrievenbus onder te verhuren, te vervreemden, te verkopen of namens MYPO aan derden enige toezegging te doen of met derden enige overeenkomst aan te gaan met betrekking tot de MYPO Pakketbrievenbus en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

8.4 Gebruiker meldt een storing, defect, mankement, diefstal en/of schade aan de MYPO Pakketbrievenbus binnen 5 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan MYPO. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan de MYPO Pakketbrievenbus ontstaan door te late melding.

8.5 MYPO zal reparaties (of vervanging van de MYPO Pakketbrievenbus indien MYPO van mening is dat reparatie niet mogelijk is) binnen vijf werkdagen na de melding van Gebruiker uitvoeren. Indien MYPO niet binnen de hiervoor genoemde termijn overgaat tot reparatie (of vervanging), dient Gebruiker MYPO daarvan altijd schriftelijk op de hoogte te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om de reparatie (of vervanging) alsnog uit te voeren. Het is Gebruiker niet toegestaan om zelf reparaties aan de MYPO Pakketbrievenbus te (laten) verrichten anders dan door MYPO, tenzij MYPO ook na de hiervoor genoemde nadere aanmaning van Gebruiker in verzuim blijft met het uitvoeren van de reparatie. Het is Gebruiker niet toegestaan in deze situatie de Huurvergoeding te verminderen. In geval van vervanging blijft de Overeenkomst onverkort in stand.

8.6 Kosten van onderhoud en/of reparaties komen in principe voor rekening van MYPO. Als sprake is van onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik van de MYPO Pakketbrievenbus door Gebruiker (Gebruiker heeft zich niet als een goed huurder gedragen en/of anderszins in strijd gehandeld met zijn verplichtingen) komen de kosten waaronder voorrijden, onderhoud, reparatie, vervanging of schade voor rekening van Gebruiker.

8.7 MYPO voert in principe onderhoud en reparaties uit op het adres van Gebruiker waar MYPO de MYPO Pakketbrievenbus heeft afgeleverd of de MYPO Pakketbrievenbus met haar toestemming laatstelijk is geplaatst. Indien de MYPO Pakketbrievenbus voor onderhoud/reparatie meegenomen moet worden, zal MYPO voor een vervangend Apparaat zorgen of (een pro rata deel van) het Termijnbedrag aan Gebruiker restitueren, mits Gebruiker zich heeft gedragen als goed huurder en zijn verplichtingen onder deze Aanvullende Voorwaarden niet heeft geschonden.

8.8 In geval de MYPO Pakketbrievenbus is beschadigd of verloren gegaan, daaronder tevens begrepen diefstal, om wat voor reden dan ook, is Gebruiker aansprakelijk voor de kosten die MYPO moet maken om de MYPO Pakketbrievenbus te repareren of vervangen, evenals alle overige schade die MYPO daardoor lijdt, waaronder de vervangingswaarde.

8.9 Indien Gebruiker tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, heeft MYPO het recht het uitvoeren van onderhoud en/of reparatie op te schorten.

8.10 Storingsmeldingen zijn mogelijk via support@mypo.nl of van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 via de klantenservice op +31 (0) 6 11 27 42 44. In geval van diefstal of vernieling van de MYPO Pakketbrievenbus doet Gebruiker binnen vijf dagen nadat Gebruiker de diefstal of vernieling heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aangifte bij de politie en verstrekt MYPO onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van de aangifte.

8.11 MYPO blijft te allen tijde eigenaar van de MYPO Pakketbrievenbus. Het is Gebruiker niet toegestaan de MYPO Pakketbrievenbus te vervreemden, te verkopen, dan wel enig beperkt recht op de MYPO Pakketbrievenbus te vestigen.

8.12 In geval van (een dreigende) surseance van betaling of faillissement, is Gebruiker verplicht om MYPO onverwijld hiervan in kennis te stellen.

9. Koopovereenkomst: Looptijd van het Abonnement en opzegtermijn

9.1 Voor Gebruikers in bezit van de MYPO Pakketbrievenbus op basis van een Koopovereenkomst geldt dat het Abonnement een minimale looptijd heeft van één (1) maand. Gedurende deze initiële periode, kan het Abonnement niet worden opgezegd, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze Aanvullende Voorwaarden.

9.2 Na het verstrijken van de initiële periode, wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Na de initiële periode kan de Gebruiker het Abonnement opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Gebruiker kan opzeggen via de Website of de MYPO App.

9.3 MYPO heeft tevens het recht het Abonnement onmiddellijk en zonder ingebrekestelling onmiddellijk te beëindigen indien Gebruiker een of meerdere bepalingen van deze Aanvullende Voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

10. (Tussentijdse) beëindiging van de Huurovereenkomst

10.1 De voorwaarden in dit artikel 10 zijn enkel en alleen van toepassing op Gebruikers die een Huurovereenkomst hebben afgesloten.

10.2 Het is niet mogelijk om alleen het Abonnement (tussentijds) te beëindigen in geval van Huurovereenkomst. Daarentegen geldt dat bij een (tussentijdse) beëindiging van de Huurovereenkomst zoals omschreven in dit artikel 10, eveneens het Abonnement wordt beëindigd.

10.3 De Huurovereenkomst wordt beëindigd in de volgende gevallen:

a) Het einde van de Huurperiode is bereikt. De Huurovereenkomst wordt beëindigd op de datum waarop de MYPO Pakketbrievenbus door MYPO wordt opgehaald;

b) Bij overlijden van de Gebruiker als natuurlijk persoon;

c) De Gebruiker de Huurovereenkomst tussentijds opzegt conform artikel 10.6 hieronder.

10.4 De Huurperiode bedraagt maximaal 4 (vier) jaar tenzij bij het aangaan van de Overeenkomst een kortere maximumduur is overeengekomen. Na 4 (vier) jaar of, indien een kortere maximumduur is overeengekomen na het verstrijken van die termijn, eindigt de Overeenkomst automatisch zonder dat daartoe enige handeling vereist is. Uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de Overeenkomst kan MYPO Gebruiker een voorstel doen voor een nieuwe overeenkomst met een nieuwe MYPO Pakketbrievenbus. Indien de Gebruiker geen gebruik maakt van het aanbod, zal MYPO de MYPO Pakketbrievenbus na het eindigen van de Overeenkomst ophalen, overeenkomstig artikel 10.7 van deze Aanvullende Voorwaarden.

10.5 MYPO heeft tevens het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling onmiddellijk te beëindigen indien de Gebruiker:

a) een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

b) surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van Gebruiker wordt/is aangevraagd, Gebruiker toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen aanvraagt of Gebruiker failliet wordt verklaard;

c) onder curatele of (een of meer goederen van Gebruiker onder) bewind is of zal (zullen) worden gesteld of Gebruiker anderszins de vrije beschikking over zijn/haar vermogen verliest;

d) de MYPO Pakketbrievenbus niet meer in bezit heeft of hij/zij niet aan kan tonen de MYPO Pakketbrievenbus nog in bezit te hebben;

e) Gebruiker voor of bij het aangaan van de Overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan van de benodigde informatie; of

f) derden enig beslag op de goederen van de Gebruiker willen leggen of leggen.

10.6 De Gebruiker mag de Huurovereenkomst tussentijds beëindigen door het sturen van een e-mail aan support@mypo.nl met een opzegtermijn van één (1) maand. Aan een tussentijdse beëindiging zijn opzeggingskosten verbonden en wordt tevens de Retourvergoeding in rekening gebracht. De wijze waarop deze opzeggingskosten worden berekend staat beschreven in artikel 11 van deze Aanvullende Voorwaarden.

10.7 Bij (tussentijdse) beëindiging van de Huurovereenkomst (op welke grond dan ook) zal MYPO de MYPO Pakketbrievenbus op een door MYPO te bepalen tijdstip ophalen. Gebruiker geeft reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan MYPO, of aan een door MYPO aan te wijzen derde of derden, om al die plaatsen te betreden noodzakelijk om de MYPO Pakketbrievenbus terug te nemen. Gebruiker retourneert de MYPO Pakketbrievenbus aan MYPO in complete, oorspronkelijke en schone staat, behoudens normale slijtage, inclusief bij de MYPO Pakketbrievenbus behorende bescheiden en accessoires.

10.8 Indien de MYPO Pakketbrievenbus niet in complete en oorspronkelijke staat verkeert, dan is MYPO gerechtigd de kosten die zij moet maken om de MYPO Pakketbrievenbus te herstellen of vervangen, te verhalen op Gebruiker.

10.9 Indien Gebruiker niet meewerkt aan het retourneren van de MYPO Pakketbrievenbus, of anderszins weigert de MYPO Pakketbrievenbus te retourneren, dan wel in geval van verlies van de MYPO Pakketbrievenbus, dan zal MYPO de vervangingswaarde van de MYPO Pakketbrievenbus alsmede de kosten die MYPO heeft moeten maken in het kader van het terughalen van de MYPO Pakketbrievenbus, verhalen op Gebruiker.

10.10 MYPO draagt de kosten voor het retour ophalen, tenzij MYPO de overeenkomst beëindigt op grond van een van de in artikel 10.5 genoemde gevallen, wegens een tekortkoming door Gebruiker in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Aanvullende Voorwaarden, of in geval van voortijdige beëindiging, in welk geval Gebruiker, in aanvulling op de andere bepalingen in dit artikel, de Retourvergoeding verschuldigd is.

10.11 De waarborgsom zal bij (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst worden terugbetaald, waarbij MYPO gerechtigd is de opzeggingsvergoeding, eventuele kosten van herstel of vervanging, schadevergoeding of andere vorderingen hiermee te verrekenen.

11. Kosten tussentijdse beëindiging Huurovereenkomst

11.1 Indien de Gebruiker de Huurovereenkomst ingevolge artikel 10.6 tussentijds beëindigt, bepaalt de resterende looptijd van de overeengekomen Huurperiode de hoogte van de opzeggingsvergoeding. Daarnaast wordt de Retourvergoeding in rekening gebracht.

11.2 De opzeggingsvergoeding is gemaximeerd op vijfendertig (35) % van de resterende Maandbedragen die de Gebruiker had moeten betalen als de Huurperiode niet voortijdig was beëindigd.

11.3 Indien de Huurovereenkomst door MYPO wordt ontbonden geldt dat de ontbindingsvergoeding gelijk wordt gesteld aan de opzeggingsvergoeding zoals hierboven uiteen gezet.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 MYPO is geen koerier of bezorgdienst en is niet verantwoordelijk voor het vervoer en de juiste of tijdige aflevering van Zendingen. MYPO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, incorrecte of niet-tijdige aflevering van de Zending. In dergelijke gevallen dient  de Gebruiker zich altijd tot de betreffende verkoper of bezorgdienst te wenden.

12.2 MYPO is in geen geval aansprakelijk voor schade die Gebruiker lijdt als gevolg van:

a) het niet als een goed huurder of anderszins in strijd met de gebruiksaanwijzing en deze Aanvullende Voorwaarden gebruiken van de MYPO Pakketbrievenbus;

b) tijdelijke onmogelijkheid om de MYPO Pakketbrievenbus te gebruiken als gevolg van herstel en/of reparatie van de MYPO Pakketbrievenbus; en

c) gebruik van de MYPO Pakketbrievenbus waarvan Gebruiker wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat de MYPO Pakketbrievenbus daarvoor ongeschikt was.

12.3 MYPO sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de MYPO Pakketbrievenbus. Door het gebruikmaken van de MYPO Diensten en de MYPO Pakketbrievenbus stemt de Gebruiker ermee in dat MYPO geen aansprakelijkheid treft voor directe schade of indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Gebruiker of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van andere zaken.

12.4 Niettegenstaande het voorgaande, is iedere aansprakelijkheid van MYPO beperkt tot maximaal € 250 per Gebruiker per kalenderjaar.

12.5 Bij een eventuele vordering tot schadevergoeding dient de aankoopnota voor de betreffende Zending overlegd te worden. Indien hieraan niet is voldaan heeft MYPO het recht om een schade-uitkering te weigeren. Een eventuele schade-uitkering wordt uitbetaald exclusief btw. Indien Gebruiker een transportverzekering heeft afgesloten, zal MYPO in geval van aansprakelijkheid slechts de schade vergoeden ter hoogte van maximaal het eigen risico van de Gebruiker, in overeenstemming met artikel 12.4.

12.6 Een eventuele vordering tot schadevergoeding op MYPO dient onmiddellijk na het bekend worden van de schade bij Gebruiker aan MYPO via support@mypo.nl te worden gemeld. Iedere vordering tot vergoeding van schade vervalt indien Gebruiker de vordering niet binnen één (1) maand nadat zij daarmee bekend is geworden aan MYPO meldt.

12.7 Aansprakelijkheid van MYPO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat alleen als Gebruiker MYPO onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt met inachtneming van één (1) maand en MYPO ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

12.8 Voorgaande bepalingen betreffende aansprakelijkheid van MYPO zijn slechts van toepassing voor zover de veroorzaakte schade niet is veroorzaakt door grove schuld of opzet van MYPO.

13. Vrijwaring

13.1 Gebruiker vrijwaart MYPO voor enige aanspraak van derden in verband met schade die het gevolg is van het door Gebruiker niet als goed huurder of anderszins in strijd met deze Aanvullende Voorwaarden gebruiken van de MYPO Pakketbrievenbus.

13.2 De Gebruiker vrijwaart MYPO, haar groepsondernemingen, vertegenwoordigers en werknemers voor alle aanspraken van derden in verband met Zendingen die een Gebruiker via de MYPO Pakketbrievenbus ontvangt en retour verzendt.

14. Diversen

14.1 Van het bepaalde in deze Aanvullende Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

14.2 Het is Gebruiker tevens niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen onder deze Aanvullende Voorwaarden aan een derde over te dragen. De Gebruiker verleent op voorhand toestemming aan MYPO om haar rechten en verplichtingen onder deze Aanvullende Voorwaarden over te dragen aan een derde partij.

14.3 Indien en voor zover enige bepaling van deze Aanvullende Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Aanvullende Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De vervallen bepaling wordt vervangen door een bepaling die naar aard en strekking het meest gereed is de vervallen bepaling te vervangen.

14.4 Op deze Aanvullende Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

0