fbpx

Gebruikersvoorwaarden MYPO

Geldig vanaf 23 augustus 2018

1. Definities

Account: een persoonlijk aan de Gebruiker toegewezen [online] account, waarmee de Gebruiker gebruik kan maken van de MYPO Diensten.

Content: alle informatie, gegevens, tekst, berichten, afbeeldingen, software, rapporten, scripts, informatie of andere materialen die MYPO via de MYPO Diensten worden verwerkt en gecreerdgenereert, met inbegrip van alle Gegevens ontvangen van of ter beschikking gesteld doorvan de Gebruiker.

Gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die gebruikmaakt van de MYPO Diensten door middel van een registratie op de Website en het aanmaken van een Account.

Gebruikersvoorwaarden: de algemene gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de MYPO Diensten en toegankelijk zijn via de Website, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Gegevens: alle data, aankoopinformatie, e-mails, berichten, bestel- en bezorgtracking informatie, etcetera, die een Gebruiker via door middel van een Account via de MYPO Diensten toegankelijk maaktaan MYPO beschikbaar stelt.

MYPO: MYPO is de handelsnaam van MYPO Holding B.V. gevestigd aan de Entrada 523 (1114 AA) te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64322513.

MYPO App: een mobiele applicatie welke welke bestel- en bezorginformatie van Zendingen (handmatig of geautomatiseerd)uit de e-mail inbox(en) van Gebruikers van de Gebruiker samenvoegt en weergeeft in  een overzicht en real-time updates verschaft over de bezorging. De MYPO App werkt ook met de MYPO PakketboxPakketbrievenbus.

MYPO Diensten: de Website, de MYPO App, de MYPO PakketboxPakketbrievenbus, alsmede overige software, technologie en diensten die Gebruikers in staat stelt eenvoudig bestel- en bezorg informatie de status van Zendingenpakketten te volgen, alsmede Zendingen te ontvangen en verzenden.

MYPO Pakketbrievenbusbox: de slimme pakketbrievenbus van MYPO waarmee met behulp van de MYPO App, de Gebruiker Zendingen (post) pakketten kan ontvangen, retourneren en versturen zonder thuis te zijn.

Aanvullende Voorwaarden de aanvullende voorwaarden die gelden tussen een Gebruiker en MYPO met betrekking tot het gebruik van de MYPO PakketboxPakketbrievenbus.

Persoonsgegevens: door de Gebruiker te verstrekken gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn waaronder, maar niet beperkt tot, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Privacy Policy: de privacy policy van MYPO waarin wordt toegelicht hoe MYPO omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.

Website: de website www.mypo.nl.

Zending: een aan een bezorgdienst aangeboden vervoerseenheid (zoals een pakket, brief of stukgoed) die is bestemd voor een Gebruiker.

2. Toepasselijkheid en wijziging Gebruikersvoorwaarden

  1. 2.1 Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle MYPO Diensten en kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de Website of de MYPO App. Door het aanmaken en registreren van een Account, gaat de Gebruiker akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden alsmede de Privacy Policy.
  2. Indien een Gebruiker in het kader van de MYPO Diensten gebruik wil maken van een MYPO PakketboxPakketbrievenbus, dient naast een Account ook een overeenkomst voor het gebruik van de MYPO PakketboxPakketbrievenbus te worden afgesloten. Hiervoor zijn de Aanvullende Voorwaarden van toepassing alsmede het prijzen- en kostenoverzicht zoals van tijd tot tijd op de Website wordt gepubliceerd].
  3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden is expliciet uitgesloten.
  4. MYPO behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. MYPO zal iedere materiele wijziging met een redelijke termijn aankondigen per e-mail, via de Website of de MYPO App. Door gebruik te blijven maken van de MYPO Diensten nadat een wijziging is aangekondigd of een kennisgeving van een wijziging is verstrekt, stemt de Gebruiker met de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden in. Indien de Gebruiker niet akkoord is met een wijziging, dan kan de Gebruiker stoppen met het gebruik van de MYPO Diensten en zijn Account annuleren.

 

3. Registratie

  1. Om toegang tot de MYPO Diensten te krijgen, dient de Gebruiker een Account aan te maken door middel van een online registratie.
  2. Om zich te kunnen registreren voor een Account dient de Gebruiker ten minste 18 jaar of ouder te zijn en in Nederland of Belgie woonachtig te zijn[NEDERLAND/EU?] te wonen. Registratie kan plaatsvinden via de MYPO App of de Website (al dan niet op een mobiel elektronisch apparaat).
  3. Indien er reden is om aan te nemen dat de Gebruiker zich niet in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden zal gedragen, heeft MYPO het recht om de registratie van een Gebruiker te weigeren. Het is voor Gebruiker niet toegestaan en mogelijk om zich meerdere keren te registreren voor een Account.
  4. De Gebruiker is verplicht aan MYPO alle gegevens, waaronder begrepen Persoonsgegevens, te verstrekken die nodig zijn om een Account aan te maken, waaronder in ieder geval naam, bedrijfsnaam, (optioneel) telefoonnummer, e-mailadres, adres, wachtwoord en persoonsgegevens die de Gebruiker zelf ingeeft in bestel notitiesde naam van de Gebruiker, e-mailadres, [ADRES?] en mobiele telefoonnummer. Bij wijziging van de Persoonsgegevens dient de Gebruiker deze zo spoedig mogelijk aan te passen in zijn Account.
  5. Door registratie, erkent de Gebruiker dat de Persoonsgegevens juist, compleet en nauwkeurig zijn en dat eventuele toekomstige wijzigingen zo spoedig mogelijk worden verwerkt in de Account om te zorgen dat de Persoonsgegevens juist, compleet en nauwkeurig blijven.
  6. Tijdens de registratie, wordt gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Met deze gebruikersnaam en pincode heeft de Gebruiker toegang tot zijn Account. De Gebruiker is verplicht de gebruikersnaam en het wachtwoord geheim te houden. Indien de gebruikersnaam of wachtwoord bij derden bekend zijn geworden of althans het risico bestaat dat deze bij derden bekend worden, dient de Gebruiker dit aan de support desk van MYPO te melden, zodat de Account (tijdelijk) kan worden geblokkeerd. MYPO is niet verantwoordelijk voor schade, voortkomend uit het misbruik of verlies van de gebruikersnaam of wachtwoord.
  7. Het is een Gebruiker toegestaan een Account te delen met één of meer personen. Het delen van een Account is voor risico van de Gebruiker. De Gebruiker mag de Account alleen voor zichzelf gebruiken en niet namens of ten behoeve van anderen. MYPO is niet verantwoordelijk voor enige schade voortkomend uit het misbruik indien een Account wordt gedeeld. MYPO behoudt zich het recht voor om een Account onmiddellijk te verwijderen op het moment dat deze wordt gedeeld.

 

4. Inhoud van de MYPO diensten

  1. De MYPO Diensten bestaan uit tools, technologie en diensten die beschikbaar zijn via de Website en de MYPO App met behulp waarvan een Gebruiker met een geldige Account bestel- en bezorginformatie van online bestellingen kan samenvoegen in een enkel overzicht en informatie kan ontvangen met betrekking tot de bezorgstatus, traceren, acceptatie en retourneren alsmede, in geval van de MYPO PakketboxPakketbrievenbus, pakketten kan ontvangen en verzenden zonder dat de Gebruiker thuis hoeft te zijn.
  2. Wanneer MYPO de status van zendingen of bestellingen volgt, doet MYPO dat met toestemming en voor rekening van de Gebruiker. De rol van MYPO is uitsluitend om de beschikbaarheid van de MYPO Diensten, inclusief de MYPO PakketboxPakketbrievenbus, te faciliteren en hieraan gerelateerde ondersteuning te bieden.
  3. MYPO is geen koerier of bezorgdienst en is niet verantwoordelijk voor het vervoer en (tijdige) aflevering van Zendingenpakketten.
  4. MYPO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de Gebruiker verstrekte Gegevens of voor de naleving door een Gebruiker van toepasselijke wetten, regels en voorschriften.
  5. MYPO kan niet garanderen dat de MYPO Diensten ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn.
  6. Om de MYPO App te gebruiken, dient de Gebruiker over een mobiele telefoon te beschikken die voldoet aan de technische vereisten van de MYPO App. Bij het downloaden van de MYPO App wordt automatisch gecontroleerd of de mobiele telefoon aan de benodigde vereisten voldoet. MYPO garandeert geen compatibiliteit. kan niet garanderen dat de MYPO Diensten beschikbaar zijn wanneer een Gebruiker gebruikt maakt van een oudere versie van Internet Explorer dan versie [] of een mobiel besturingssysteem ouder dan Android [], iOS [] of Windows [].
  7. MYPO behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving enig aspect van de MYPO Diensten tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen.

 

5. Gebruik van de MYPO diensten

  1. De Gebruiker verstrekt Gegevens aan machtigt MYPO, hetzij  geautomatiseerd via een koppeling met een e-mail inbox van Gmail (Google) of Outlook(Microsoft) (‘connected account’), hetzij handmatig door het doorsturen van e-mails aan orders@mypo.nl (‘doorstuur account’) dan wel door het invoeren van bestel- en tracking informatie in de MYPO App). De Gebruiker machtigt MYPO tot het gebruik van zijn Gegevens tot zijn e-mailaccount om toegang te krijgen tot bestel- en trackinginformatie bezorginformatie van geïdentificeerde derden (bijv. winkels en handelaren die bestelinformatie en gerelateerde informatie per e-mail sturen alsmede bezorgdiensten) teneinde de MYPO Diensten te kunnen verlenen aan de Gebruiker.
  2. Uitsluitend in het kader van de uitvoering van de MYPO Diensten (bijvoorbeeld het traceren van zendingen), machtigt Gebruiker MYPO om websites van derden te bezoeken, op te vragen en de Gegevens te gebruiken met de volledige bevoegdheid en volmacht om alles te doen en te doen wat nodig is in verband met dergelijke activiteiten, zoals de Gebruiker dit normaliter persoonlijk zou kunnen doen.
  3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle Gegevens die Gebruiker verstrekt via de Account. MYPO is niet verantwoordelijk voor de juistheid of inhoud van de aankoopinformatie en geeft geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid van de Content. Onder geen enkele omstandigheid is MYPO op enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van de Content.
  4. MYPO machtigt de Gebruiker, in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden, om de MYPO Diensten en de Content uitsluitend voor persoonlijk gebruik te openen en te gebruiken en niet voor commerciële of andere doeleinden. Deze licentie kan te allen tijde worden herroepen zonder voorafgaande kennisgeving en met of zonder reden. Het is niet toegestaan het de MYPO Diensten of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van (de Content van) de MYPO Diensten, anders dan conform het doel van de MYPO Diensten. Dit houdt onder meer in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MYPO, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Content op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de Content herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
  5. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de MYPO Diensten om:
   a. toegang krijgen tot gegevens die niet voor de Gebruiker bestemd zijn;
   b. inloggen op een server of account waartoe de Gebruiker geen toegang hebt;
   c. de kwetsbaarheid van de MYPO Diensten te peilen, scannen of testen;
   d. beveiligings- of authenticatiemaatregelen overtreden;
   e. promoties verzenden en/of reclame maken voor producten en/of diensten;
   f. proberen de met MYPO verbonden servers of netwerken te verstoren;
   g. Gegevens te uploaden, te posten, te e-mailen, te verzenden of op andere wijze beschikbaar te stellen die (i) onwettig, schadelijk, onrechtmatig, lasterlijk, lasterlijk, inbreuk makend op andermans privacy, of anderszins aanstootgevend is, (ii) waarvan Gebruiker niet het recht heeft om beschikbaar te stellen, of (iii) inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht van een partijander, of (h) enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet of regelgeving schendt of probeert te overtreden.
  6. MYPO is gerechtigd om accountgegevens en inhoud te openen, bewaren of openbaar te maken indien dit wettelijk vereist is of indien een dergelijke toegang, bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is: (a) op basis van een wettelijk bevel; (b) naleving van de Gebruikersvoorwaarden af te dwingen; (c) te reageren op beweringen dat enige inhoud de rechten van derden schendt; (d) te reageren op verzoeken van de Gebruiker in het kader van klantenservice; of (e) de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van MYPO, zijn gebruikers en het publiek te beschermen.
  7. Wanneer de Gebruiker instemt met het gebruik van de MYPO Diensten, is Gebruiker tevens akkoord dat MYPO Gegevens van Gebruiker mag verzamelen, samenvoegen, analyseren en organiseren in overeenstemming met de Privacy Policy.
  8. MYPO is gerechtigd een financiële vergoeding te vragen voor het gebruik van de MYPO Diensten. De kosten zullen via de Website en MYPO App met de Gebruikers worden gecommuniceerd, dan wel schriftelijk overeen worden gekomen, evenals de wijze waarop betaling dient plaats te vinden.

 

5. Persoonsgegevens

  1. MYPO behandelt alle Persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en conform de wettelijke vereisten. MYPO verzamelt, verwerkt en slaat Persoonsgegevens op in het kader van de uitvoering van de MYPO Diensten.
  2. MYPO zal deze Persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen in het kader van de uitvoering van de MYPO Diensten. De Persoonsgegevens die in verband met deze MYPO Diensten worden verzameld, zullen worden verwerkt overeenkomstig de Privacy Policy.

 

6. Intellectuele eigendom

  1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot MYPO, de MYPO Diensten, de Website, de MYPO App, waaronder begrepen de teksten, logo’s, beeldmerken, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij MYPO respectievelijk haar licentiegevers en mag zonder expliciete toestemming van MYPO of haar licentiegevers niet worden gereproduceerd, overgedragen, gekopieerd, verspreid of opgeslagen.
  2. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Content beschermd is of kan worden door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten. Elke ongeoorloofde reproductie, publicatie, verdere verspreiding of openbare tentoonstelling van de Content is verboden.
  3. Het is de Gebruiker alleen toegestaan om de Content te lezen, kopiëren of gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dat recht impliceert geenszins de overdracht van eigendom over (kopieën van) de Content. 
  4. Door acceptatie van de Gebruikersvoorwaarden verklaart de Gebruiker aan alle internationale en lokale copyrightwetgeving te voldoen en het onrechtmatig verspreiden of kopiëren van informatie te voorkomen.

 

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. MYPO sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de MYPO Diensten. Door het gebruikmaken van de MYPO Diensten stemt de Gebruiker ermee in dat MYPO geen aansprakelijkheid treft voor enige vorm van schade, waaronder begrepen directe-, indirecte- en gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van de Account en de MYPO Diensten.
  2. MYPO is niet aansprakelijk voor het verlies van Content die de Gebruiker in zijn Account op een computer of mobiele apparaat opslaat, in het geval dat de bettreffende computer of mobiele apparaat wordt verkocht, verloren of gestolen.
  3. Indien MYPO ondanks bovenstaande bepalingen toch aansprakelijk is, is iedere aansprakelijkheid van MYPO beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige zin bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van MYPO beperkt tot [] 250 euro per Gebruiker per kalenderjaar.
  4. Voorgaande bepalingen betreffende aansprakelijkheid van MYPO zijn slechts van toepassing voor zover de veroorzaakte schade niet is veroorzaakt door grove schuld of opzet van MYPO.
  5. De Gebruiker vrijwaart MYPO, haar groepsondernemingen, vertegenwoordigers en werknemers voor alle aanspraken van derden in verband met de Gegevens die die een Gebruiker via een Account beschikbaar stelt.

 

8. Overmacht

MYPO is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke, van de wil van MYPO, onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door MYPO jegens derden geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van MYPO kan worden verlangd.

 

9. Beëindiging en Uitsluiting

  1. De Gebruiker mag zijn Account op elk moment en zonder kennisgeving vooraf beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice.  Neem in bijzondere gevallen (bijv. bij overlijden of ziekte) contact op met [EMAIL].
  2. Voor beëindiging van het gebruik van de MYPO PakketboxPakketbrievenbus wordt verwezen naar de Aanvullende Voorwaarden.
  3. MYPO is gerechtigd de Account zonder opgaaf van redenen, maar met een opzegtermijn van 4 weken, te beëindigen. MYPO behoudt zich het recht voor om een Gebruiker uit te sluiten van elk gebruik van de MYPO Diensten met onmiddellijke ingang en zonder nadere aankondiging indien op enige wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde, goede zeden, deze Gebruikersvoorwaarden of de Aanvullende Voorwaarden, dit onverminderd het recht van MYPO om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

 

10. Verwijzingen

De Website en de MYPO App bevatten mogelijkerwijs hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van MYPO liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de Gebruiker en worden niet door MYPO gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Indien er op deze websites links zijn aangebracht waarvan bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschiedt zulks downloaden geheel voor risico van de Gebruiker. De link houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor schade aan het systeem van Gebruiker en daaraan gerelateerde schade ten gevolge van dit downloaden draagt MYPO geen enkele aansprakelijkheid noch is MYPO op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van die webpagina’s.

 

11. Berichtgeving

  1. MYPO kan de Gebruiker e-mailberichten sturen als onderdeel van de MYPO Diensten. Deze berichten kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, accountoverzichten, nieuwsbrieven, nieuwe diensten en functies zodra deze beschikbaar zijn, algemene kennisgevingen en aanbiedingen.
  2. De Gebruiker kan zich afmelden voor dergelijke e-mailberichten of de e-mailvoorkeuren aanpassen in de accountinstellingen. In overeenstemming met de Privacy Policy communiceert MYPO ook met de Gebruiker wanneer dat nodig is met betrekking tot beveiliging, privacy en administratieve kwesties.
  3. Berichten worden verzonden naar het e-mailadres dat de Gebruiker als primaire e-mailadres voor de Account hebt opgegeven.

 

12. Klachtregeling

  1. Klachten over de MYPO Diensten dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden gemeld bij MYPO via support@mypo.nl. Klachten die binnen twee (2) maanden worden gemeld, zijn in ieder geval tijdig.
  2. MYPO zal de klachtmelding binnen (4) weken schriftelijk (per post, e-mail of Account) beantwoorden of aan de Gebruiker de voor beantwoording benodigde redelijke termijn mededelen. Deze mededeling kan tevens inhouden een verzoek tot het verstrekken van nadere gegevens en het overleggen van nadere bewijsstukken, die naar het oordeel van MYPO nodig zijn voor beantwoording van de klacht.

 

13. Diversen

  1. Van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.  
  2. Het is Gebruiker tevens niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen onder deze Gebruikersvoorwaarden aan een derde over te dragen. De Gebruiker verleent op voorhand toestemming aan MYPO om haar rechten en verplichtingen die uitonder deze Gebruikersvoorwaarden voortvloeien geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partijderden.
  3. Indien en voor zover enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. De vervallen bepaling wordt vervangen door een bepaling die naar aard en strekking het meest gereed is de vervallen bepaling te vervangen. Hetzelfde geldt in geval van een lacune op het gebied van de wetgeving.
  4. Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
0