fbpx

1. Wie zijn wij

 1. “Wij”, “ons” of “onze” betekent MYPO Holding B.V.,  een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht, kantoorhoudende te Entrada 523, 1114 AA Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64322513.
 2. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.
 3. Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor onze privacy praktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij naar de overeenkomst die u met ons gesloten heeft of de contactpersoon zoals hieronder aangeduid.
 4. Onze website, (www.mypo.nl) en mobiele applicatie (MYPO Order Tracking) zijn eigendom van MYPO Holding B.V.,  een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht, kantoorhoudende te Entrada 523, 1114 AA Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64322513. De website wordt gehost door Argeweb B.V.,  een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Maassluis, kantoorhoudende te Noordzee 10D, 3144 DB, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 52396592
 5. Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

Deze Privacy Policy is het laatst op 25 Mei 2018 geupdate.

2. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verzamelen

 1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.
 2. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:
  1. Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, of contact heeft met onze klantenservice, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon. Uw e-mailadres zal ook worden opgenomen in onze database voor het versturen van onze nieuwsbrief en het verstrekken van informatie betreffende evenementen, seminaries e.d.m.
  2. Indien u een profiel maakt op onze website of u verstrekt ons transactie data, verzamelen wij uw persoonsgegevens met het oog op het opslaan van dergelijke informatie, het doen van een betaling voor de aankoop van goederen en/of diensten, het aanbieden van onze diensten en het mogelijk maken om uw bestellingen te verzenden of u te contacteren.
  3. Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zal uw e-mailadres gebruikt worden om u onze nieuwsbrieven te verzenden. Bijkomend kunnen wij u op de hoogte houden van evenementen, seminaries, e.d.m. die wij organiseren en die voor u relevant kunnen zijn.
  4. Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.
  5. Indien u gebruik maakt van onze software applicatie, verzamelen wij uw uw persoonsgegevens met het oog op het opslaan van dergelijke informatie, het doen van een betaling voor de aankoop van goederen en/of diensten, het aanbieden van onze diensten en het mogelijk maken om uw bestellingen te verzenden of u te contacteren.
  6. Indien u gebruik maakt van onze software applicatie, analyseren wij uw persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden.
  7. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van oet het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.
 3. Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:
  1. Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven). Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt. De juridische grond voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is dat persoonsgegevens nodig zijn voor het “gerechtvaardigd belang” van onze organisatie en uw belang niet vóór het belang van onze organisatie gaat.
  2. Profielgegevens: Indien u een account aanmaakt op onze website,  verzamelen wij de volgende gegevens: naam, bedrijfsnaam (optioneel) telefoonnummer, e-mailadres, adres, wachtwoord voor uw account en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in bestel notities (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven). Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
   De juridische grond voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is dat de u ons toestemming geeft voor het gebruik van zijn uw persoonsgegevens.
  3. Transactie informatie: Wij verzamelen persoonsgegevens betreffende uw transacties via de website: “contactgegevens”, betalingsinformatie en de goederen en/of diensten die u aangekocht heeft. Dit zijn persoonsgegevens die rechtstreeks door u verstrekt worden.
   De juridische grond is dat de gegevens noodzakelijk zijn voor het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst met u.
  4. Nieuwsbrief: Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd om uw e-mailadres te verstrekken. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt. De juridische grond voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is dat de u ons toestemming geeft voor het gebruik van zijn uw persoonsgegevens.
  5. Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website. De juridische grond voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is dat persoonsgegevens nodig zijn voor het “gerechtvaardigd belang” van onze organisatie en uw belang niet vóór het belang van onze organisatie gaat.
 4. E-mail en bestel- / bezorg informatie: Indien u gebruik maakt van onze applicatie , verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: “contactgegevens”, bestel en/of bezorg informatie (bestelling, bestelnummer, Deze persoonsgegevens worden door u ter beschikking gesteld door deze in te voeren in de app, door e-mails door te sturen naar orders@mypo.nl of automatisch gekopieerd uit uw inbox indien u een e-mailaccount van microsoft of gmail heeft gekoppeld.
  1. Kopiëren informatie. Indien u toegang heeft verleend tot uw inbox kopiëren wij via een API automatisch alle e-mails uit uw inbox die zoekwoorden bevatten gerelateerd aan online winkelen, bestellen, traceren, bezorgen, retourneren, terugbetalen en namen van webshops. Deze informatie wordt opgeslagen op een veilige, door MYPO encrypted server.
  2. Parcen informatie. Bestel & bezorg informatie wordt programmatisch geanalyseerd en geïndexeerd op basis van het e-mailadres van de verzender (domein en het IP-adres), onderwerpregel, berichten datum, URL’s van berichttekst. Informatie. De geïndexeerde informatie is weergegeven in de mobiele applicatie van de klant. Indien een e-mail niet geparced kan worden, wordt deze gemarkeerd. Gemarkeerde e-mails worden gecontroleerd of deze order of tracking informatie bevatten, indien dat niet het geval is worden deze onmiddellijk verwijderd uit onze database.
  3. Opslaan informatie. De gegevens die we bewaren, worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd (we verwijderen bijvoorbeeld uw e-mailadres, adres, telefoon- en rekeningnummers, samen met uw andere identificerende informatie) voordat deze in onze producten of services wordt opgenomen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het delen van gegevens door de overeenkomstige e-mailaccount uit uw app te verwijderen.De juridische grond voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is dat de u ons toestemming geeft voor het gebruik van zijn uw persoonsgegevens.
 5. Gegevens sociale login. Indien u bij het aanmaken van een account in onze  mobiele applicatie, gebruik maakt van een website voor sociale media (zoals Facebook) ontvangen wij persoonsgegevens avan. Deze informatie bevat over het algemeen uw naam, e-mailadres, website-ID en openbaar profiel met de service. We kunnen demografische informatie over u ontvangen en bewaren indien u een account aanmaakt via social media.
  De juridische grond voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is dat de u ons toestemming geeft voor het gebruik van zijn uw persoonsgegevens.
 6. Analyseren informatie. Om onze mobiele applicatie kosteloos voor u te leveren, gebruiken we een deel van de geanonimiseerd of gepseudonimiseerd informatie voor onze legitieme zakelijke doeleinden. We verzamelen deze gegevens zodat we onze klanten kunnen helpen bij het optimaliseren van hun productaanbod, dienstverlening en product marketing.De juridische grond voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is dat de u ons toestemming geeft voor het gebruik van zijn uw persoonsgegevens.
 • Indien de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.
 • Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2.• 3. Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering
  1. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk is om een specifiek doeleinde te behartigen. Omdat het evenwel niet mogelijk is om op voorhand een periode aan te duiden, zal de periode als volgt worden beslist:
  1. (Zoals bepaald door de wet)
  2. Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.
  3. Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.• Uw rechten als individu
  1. Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.
  2. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.• Recht op inzage
  1. In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.
  2. U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopieën verzoekt.• Recht op verbetering
  1. Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.• Recht op gegevens wissing / vergetelheid
  1. Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is,  heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
  1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  2. U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  3. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  4. Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Nederlands recht;
  2. Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,
  1. Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  2. Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
  3. Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
  4. Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
  5. Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.• Recht op beperking van de verwerking
  1. U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:
  1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  2. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  3. Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
  4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.
  2. Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:
  1. Met uw toestemming;
  2. Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
  3. Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
  4. Om redenen van openbaar belang.
  3. Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.• Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit
  1. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. , you have the right to receive your personal data from us in a structured, commonly used and machine-readable format. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.
  2. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.• Recht van bezwaar
  1. U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:
  1. De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
  2. De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
  2. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.
  3. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.• Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  1. Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In Nederland kan je een klacht indienen bij de de autoriteit persoonsgegeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/telefonisch-contact
  2.• Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
  1. Om onze website en mobiele applicatie aan te bieden, werken wij met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slagen. Wij gebruiken de volgende dienstverleners:
  1. Argeweb B.V., KVK 52396592, Noordzee 10 D, 3144DB, Maassluis
  2. Qoorts, KVK 50895907, Sarphatistraat 62 G, 1018GP, Amsterdam
  3. Mollie Holding B.V., KVK 63892405, Keizersgracht 313, 1016EE, Amsterdam
  4. Google Cloud, Google API
  5. Outlook API
  6. Aftership1. Financiële transacties in het kader van de website worden behandeld door (Mollie Holding B.V.). Persoonsgegevens worden enkel gedeeld voor zover noodzakelijk om de betaling te voltooien. Indien uw betaling wordt uitgevoerd in de omgeving van dergelijke betalingstussenepersoon, zal de Privacy Policy van dergelijke tussenpersoon van toepassing zijn.
  2. Indien u een klant ben van ons kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers waarmee we gecontracteerd hebben om u diensten aan te bieden. Indien een leverancier bent van ons kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan onze klanten om u te contacteren.
  3. Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
  4. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen. Onze website maakt evenwel gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanelen. Deze sociale media kanalen zijn (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, Youtube, Vimeo en Pinterest). Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.
  5. Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):
  1. Facebook: http://facebook.com/about/privacy;
  2. Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
  3. LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;
  4. Twitter: http://twitter.com/privacy;
  5. Google+: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/;
  6. Youtube: https://www.youtube.com/yt/about/policies/
  7. Vimeo: https://vimeo.com/privacy;
  8. Pinterest: http://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.• Doorgifte van persoonsgegevens
  1. Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.• Cookies
  1. Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy: www.mypo.nl/cookiepolicy• Aanpassingen aan de privacy policy
  1. Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze Privacy Policy. Aangezien een verandering u rechtstreeks kan raken, zullen wij u de aangepaste Privacy Policy toesturen, en, waar nodig, uw toestemming vragen.
 • 0